برنامه پروازهای فرودگاه لامرد برنامه پروازهای فرودگاه لامرد

برنامه پروازي فرودگاه لامرد

روزهای هفته

شرکت هواپیمایی

مسیر پرواز

شماره پرواز

ساعت خروج از مبدا

ساعت ورود به مقصد

یک شنبه

ایران ایر

شیراز-لامرد

3476

10:00

10:50

لامرد-شیراز

3477

11:50

11:40

سه شنبه

ایران ایر

شیراز-لامرد

3476

9:20

10:10

لامرد-شیراز

3477

11:00

11:50

سه شنبه

ماهان

تهران-لامرد

1001

12:00

13:45

لامرد-تهران

1002

14:30

16:15

جمعه

ماهان

تهران-لامرد

1001

12:00

13:45

لامرد-تهران

1002

14:30

16:15

جمعه

کارون

سیری-لامرد

2540

9:00

9:30

لامرد- بندرعباس

2536

10:30

11:00