برنامه پروازهای فرودگاه لامرد برنامه پروازهای فرودگاه لامرد

برنامه پروازي فرودگاه لامرد

روزهای هفته

شرکت هواپیمایی

مسیر پرواز

شماره پرواز

ساعت خروج از مبدا

ساعت ورود به مقصد

یک شنبه

پویا ایر

EMB145

تهران-لامرد

2343

7:20

08:35

لامرد-تهران

2344

9:15

10:30

سه شنبه

آسمان

F100

سیری-لامرد

3996

09:15

09:55

لامرد-بندرعباس

3997

10:25

11:00

سه شنبه

ایران ایر

ATR72

شیراز-لامرد

3476

9:25

10:10

لامرد-شیراز

3477

11:00

12:00

سه شنبه

ماهان

BAeRJ

تهران-لامرد

1001

12:00

13:45

لامرد-تهران

1002

14:30

16:15

جمعه

ماهان

BAeRJ

تهران-لامرد

1001

12:00

13:45

لامرد-تهران

1002

14:30

16:15