اداره ارتباطات و ناوبری اداره ارتباطات و ناوبری

اداره ارتباطات و ناوبري فرودگاه لامرد
  •  انجام عملیات اجرایی نصب، تعمیرات و نگهداری کلیه سیستمهای الکترونیکی، ضبط صوتها، پخش هوا و ارتباط هوانوردی و سیستمهای کمک ناوبری و راداری در فرودگاهها براساس دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری و با استفاده از امکانات دولتی و یا غیردولتی
  •  تعمیر و کالیبره کردن وسایل و تجهیزات ارتباطی و کمک ناوبری فرودگاهی در کلیه فرودگاهها و ایستگاههای ناوبری براساس دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری و با استفاده از امکانات دولتی و یا غیردولتی
  •   ارائه خدمات ارتباطات و ناوبری و مخابراتی به فرودگاههای غیر تحت پوشش شرکت و متقاضیان خارجی در قالب ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری
  •   بررسی و ارائه روشهای نگهداری سیستمهای ارتباطی، ناوبری، رادار و دیگر سیستمهای هواپیمایی جهت بهبود کار سیستم ها
  •  بررسی در انتخاب محل ایستگاههای ناوبری ، رادار و ارتباطی با توجه به مقررات مصوب و سیاستهای سازمان هواپیمایی کشوری
  •  تهیه و تایید مشخصات فنی پروژه های تجهیزاتی و یا قراردادهای خدماتی
  •  مشارکت در بررسی و تایید فنی پیمانکاران و مشاوران ذیصلاح و نظارت فنی طی مراحل انجام خدمات، و یا ساخت و تایید فنی در هنگام تحویل عملیاتی پروژه های تجهیزاتی، فرودگاههای کشور برابر قوانین و مقررات و استانداردهای مصوب
  •  تعیین محل و نصب آنتن ها و دکلهای مورد نیاز با توجه به زوایای پخش هر یک برحسب ضرورت
  •   انجام امور مانیتورینگ دستگاههای ناوبری و ارتباطی فرودگاهها و همچنین تشخیص فرکانسهای مزاحم و اقدام جهت رفع آنها با توجه به مقررات مربوطه و با استفاده از امکانت داخلی و یاخارجی
  •  مطالعه و آشنایی مستمر با رویدادهای فنی و تکنولوژیکی و الکترونیکی و تهیه طرحها و پروژه های ارتباطی و ناوبری برابر مقررات مصوب دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری
  •  بازرسی از دستگاههای ارتباطی و کمک ناوبری بمنظور بررسی سنجش بازدهی، تعمیر و نوسازی آنها با همکاری اداره کل مراقبت پرواز و با استفاده از امکانات دولتی و یا غیردولتی - پیش بینی قطعات و لوازم یدکی و سایر وسایل مورد نیاز با هماهنگی مدیریت تدارکات
  •  ارائه آمار و اطلاعات واحد به دفتر بازاریابی و سرمایه گذاری
  •  انجام سایر امور محوله