اداره ارتباطات و ناوبری فرودگاه لامرد اداره ارتباطات و ناوبری فرودگاه لامرد

اداره مخابرات وفناوري اطلاعات هوانوردي فرودگاه لامرد
 • مخابره پیامهای مربوط به سلامتی پرواز در کشور از طریق مدارهای موجود و شبکه جهانی به کلیه فرودگاههای داخلی و خارجی براساس مسئولیتها و قراردادهای بین‌المللی و دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری
 • تهیه مجموعه گزارشات جوی و پروازی فرودگاههای منطقه خاورمیانه بعنوان مرکز اصلی و مخابره آنها به ایستگاههای انشعاب مطابق مقررات روبکس بین‌المللی و دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری و با استفاده از امکانات دولتی و یاغیردولتی
 • ایجاد ارتباط از طریق تلکس، ماهواره و شرکت مخابرات با مشترکین بین‌المللی جهت مبادله پیامهای ضروری شرکت و سازمان هواپیمایی کشوری و سایر متقاضیان;
 • ارتباط با شبکه بین المللی سیتا برای دریافت و ارسال مطالب مربوط به شرکتهای هواپیمایی
 • کنترل تلگرافات داخلی و بین المللی از نظر ارسال صحیح و بموقع آن و حفظ سوابق برای مراجعات بعدی
 • تهیه و پشتیبانی زیرساخت و بستر مناسب مخابراتی نظیر اینترنت و اینترانت جهت مخابره پیامهای هوانوردی براساس دستورالعمهای سازمان هواپیمایی کشوری
 • یکپارچه سازی وارتباط همزمان فرودگاهها جهت مخابره پیام های هوانوردی و فرودگاهی بر اساس قواعد و دستورالعملهای انکس 10
 • نصب ،کنترل وپشتیبانی اطلاعات پروازی (fids) نشست و برخواست پروازهای فرودگاهها
 • نصب و راه اندازی و پشتیبانی سرورهای شبکه ارتباطات هوایی ونگهداری از دیتا سنتر فناوری اطلاعات وگزارش آمار نشست وبرخواست پروازها طبق دستورالعمل های سازمان هواپیمایی کشوری
 • ارائه آمار و اطلاعات واحد به دفتر بازاریابی و سرمایه گذاری
 • انجام سایر امور محوله