اداره مراقبت پرواز اداره مراقبت پرواز

خدمات ناوبري - مراقبت پرواز
 • کنترل و تامین بیخطری پرواز هواپیماها در فضای کشور. باندها و تاکسیوی های فرودگاهها و برقراری نظم و ترتیب و تسریع در پرواز آنها براساس دستورالعمل های صادره از سازمان هواپیمایی کشوری;
 •  بررسی و اصلاح طرحهای پرواز هواپیماها ( قبل از پرواز و حین پرواز) و دستورالعملهای مربوط به تقرب پرواز و نشست و برخاست هواپیماها باتصویب سازمان هواپیمایی کشوری
 • نظارت بر نحوه ارائه خدمات کنترل نشست و حراست در محدوده فرودگاهها و سطوح پروازی براساس دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری
 •  ارائه خدمات مراقبت پرواز به فرودگاههای غیرتحت پوشش شرکت و متقاضیان خارجی در قالب ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری
 • پیش بینی احتیاجات آتی از نظر توسعه فضای قابل کنترل کشور و پیش بینی وسایل ناوبری و ارتباطی مورد نیاز با تصویب سازمان هواپیمایی کشوری
 • همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری در مورد تعیین و اعلام مناطق خطر، ممنوعه، محدوه و احتیاط (بطور دائم یا موقت) بمنظور کسب اطمینان از سلامت پرواز هواپیماها.
 •   تهیه طرح ایجاد راه های هوایی و فضاهای کنترل شده، ارزیابی وضع موجود راهها و مناطق پروازی، موقعیت دستگاههای ناوبری و ارتباطی، نقشه های هوانوردی با هماهنگی سایر واحدهای ذیربط جهت تصویب سازمان هواپیمایی کشوری
 •  کنترل ورود و خروج هواپیماها در قلمرو هوایی کشور براساس مجوزهای صادره از سازمان هواپیمایی کشوری
 •  (AIP) صدور اعلامیه های هوانوردی و تهیه تکمیل و توزیع اسناد مربوطه از قبیل نشریه اطلاعات هوانوردی  
 •  تهیه و تدوین دستورالعملها و مقررات پروازی، هماهنگی بین واحدهای مراقبت پرواز، دستورالعملهای اضطراری، هماهنگی نظامی و کشوری ، دستورالعملهای محلی (Latcl) جهت تصویب سازمان هواپیمایی کشوری;
 •   مساحی نقاط سیستم های ناوبری، نظارتی، موانع و عوامل میدان پرواز 
 •  تشکیل ستادهای اصلی و فرعی تجسس و نجات درفرودگاهها براساس طرحها و دستورالعملهای سازمان هواپیمایی کشوری
 •  همکاری با کمیته بررسی سوانح هوایی 
 •  بررسی و گزارش بموقع رویدادهای هوایی در کشور به مراجع ذیربط
 •  کنترل و حصول اطمینان مستمر از شرایط سطوح پروازی جهت انجام پروازها
 •  هدایت هواپیماها روی سطوح پروازی فرودگاهها و تنظیم استقرار و پارک آنها درموقعیتهای مناسب
 •  ارائه آمار و اطلاعات واحد به دفتر بازاریابی و سرمایه گذاری